ยินดีต้อนรับ

วัดป่าหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน เมืองปาร์กเกอร์ มลรัฐโคโลราโด

“จรถ ภิกฺขเว จาริกํ พหุชนหิตาย พหุชนสุขาย โลกานุกมฺปาย อตฺถาย หิตาย สุขาย เทวมนุสสานํ เทเสถ ภิกฺขเว ธมฺมํ อาทิกลฺยาณํ มชฺเฌกลฺยาณํ ปริโยสานกลฺยาณํ” ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ขอเธอทั้งหลายจงเที่ยวจาริกไป เพื่อประโยชน์และความสุขแก่ชนหมู่มาก เพื่ออนุเคราะห์โลก เพื่อประโยชน์เกื้อกูล และเพื่อความสุขแก่ทวยเทพ และมนุษย์ทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงแสดงธรรมอันงามในเบื้องต้น (ศีล) งามในท่ามกลาง (สมาธิ) และงามในที่สุด (ปัญญา) เถิด…ดังนี้เป็นต้น

วัดป่าหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน นั้นก่อตั้งขึ้น เพราะดำริขององค์พ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน แห่งวัดป่าบ้านตาด จังหวัดอุดรธานี นั้นปราถนา ที่จะอนุเคราะห์ สงฆ์เคราะห์ พี่น้องชาวพุทธ ทั้งไทย และอเมริกัน ในมลรัฐโคโลราโด และไกล้เคียง เพื่อประโยชน์แก่การปฏิบัติทางพระพุทธศาสนาแก่เขาเหล่านั้น อีกทั้งเป็นที่พึ่งที่ยึดเหนี่ยว สร้างความอบอุ่นทางจิตใจแก่คนไทย และชาวพุทธในต่างแดน สมดังพุทธดำรัส ที่เปี่ยมด้วยพระมหากรุณาธิคุณขององค์พระบรมศาสดา ที่ยกมาในเบื้องต้น

ภารกิจ

เป็นที่พึ่งทางจิตใจและสติปัญญาแก่ชาวพุทธทั้งไทยและอเมริกัน รวมทั้งผู้ที่แม้ยังไม่นับถือพระพุทธศาสนาแ ต่มีความสนใจหรือต้องการ ในมลรัฐโคโลราโด และไกล้เคียง

จัดตั้ง เผยแผ่ รักษา แนวทาง ปฏิปทาพระป่ากรรมฐานสายพ่อแม่ครูอาจารย์หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน ในสหรัฐอเมริกา

เป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับพระพุทธศานาเถรวาท แก่ชุมชนและสถานศึกษา ตลอดถึงองค์กรหน่วยงานต่างๆ

วิสัยทัศน์

วัดป่าหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน รัฐโคโลราโด (CFMOL) นั้น ร่วมกันก่อตั้งขึ้นโดยคณะศิษย์ขององค์หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน ทั้งพระภิกษุสงฆ์ และฆราวาส ในปี พ.ศ…….. ณ เมือง Parker , Colorado, USA เพื่อเป็นที่พึงทางด้านจิตใจ และสติปัญญา ชาวไทยผู้นับถือพระพุทธศาสนา รวมทั้ง อเมริกัน ผู้ที่อาศัยอยู่ไกล้เคียง ตลอดจนถึงแม้กระทั่งผู้ที่ไม่ได้นับถือพระพุทธศาสนา แต่มีความสนใจใคร่ศึกษา แนวทางปฏิบัติของพระพุทธศาสนาโดยทางวัดนั้นตั้งใจยึดแบบแนวทางการปฏิบัติ ตามแบบพระป่ากรรมฐาน สายพ่อแม่ครูอาจารย์หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน เป็นแนวทางของทางวัด เพื่อสนับสนุนให้ผู้คนได้ศึกษาธรรม ปฏิบัติธรรม อันจะยังให้เกิดความร่มเย็นแก่ตนการดำเนินชีวิตของแต่บุคคล อีกทั้งยังมีความตั้งใจ เผยแผ่พระพุทธศาสนา ไปยังชาวอเมริกัน ในวงกว้าง เพื่อเป็นอีกหนึ่งแรงในการ ปลูกฝัง พระพุทธศานาแบบเถวรวาท ในแผ่นดินอเมริกา ให้มั่นคงสืบไปในอนาคต แก่ลูกหลาน คนไทยที่เติบโตในอเมริกา รวมทั้งชนชาติ และสีผิวอื่นๆ ให้มีโอกาศได้รู้ได้ฟัง ได้เห็น คำสอนของพระพุทธเจ้า ผู้ใดมีบุญวาสนา เข้าใจและนำไปปฏิบัติ ย่อมจะก่อให้เกิดประโยชน์ แก่ตนเอง สังคม ประเทศชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความมีเมตตากรุณาต่อกันและกันทางวัดเล็งเห็นประโยชน์และความสำคัญของการได้รับการเรียนรู้ ศึกษาหลักพระพุทธศานาที่ถูกต้อง ทั้งทางด้านวิชาการความรู้ และแบบอย่างแนวทางในการปฏิบัติ จึงตั้งใจที่จะเป็นแหล่งเรียนรู้ ให้ข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาแบบเถรวาท แก่ประชาชนทั้งเชื้อสายไทย อเมริกัน และชาติอื่นๆ และให้พื้นที่แก่การอบรมภาคปฏิบัติ จิตภาวนา แก่ผู้สนใจ ทั้งที่วัด หรือ นอกสถานที่สำหรับผู้ที่สนใจอีกทั้งเล็งเห็นถึงความสำคัญของความสามัคคี ของกลุ่มชาวพุทธด้วยกัน ว่าการมีเมตตาให้ความร่วมมือ ขับเคลื่อนงานพระพุทธศาสนาด้วยกันนั้น ย่อมจะมีกำลังทำให้บรรลุเป้าหมายได้เร็วไวขึ้น จึงปราถนาที่จะเป็นกลไล หรือตัวเชื่อม ชาวพุทธชาติต่างๆเข้าด้วยกัน โดยมองในจุดที่เหมือนและเข้าใจกันและกันในจุดที่แตกต่าง